مرحله ۱/۲

انتخاب مدل سقف

نوع سقفی را انتخاب کنید که شبیه سقف شما باشد.

۱. نوع سقف را انتخاب نمایید.
Gable Roof

تک شیب

Gable Roof

دو شیب

Gable Roof

چهار شیب

Gable Roof

آلاچیق

Gable Roof

آلاچیق چهار ضلعی

۲. اندازه گیری ها را وارد نمایید.
ابتدا نوع سقف را انتخاب نمایید